Tájékoztató Az Elektronikus Ügyintézés Kötelező Igénybevételéről

Tisztelt Adózók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az elektronikus ügyintézésről és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. (a továbbiakban: Eüsztv.) 9. §-ának értelmében 2018. január 1-jétől az elektronikus ügyintézés igénybevétele kötelező az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezeteknek és az ügyfelek jogi képviselőinek.

Gazdálkodó szervezetnek minősül: a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó, emellett gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataiban az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány. Az E-ügyintézési tv. 1. § 23. pontja alapján e törvény alkalmazásában nem minősül gazdálkodó szervezetnek a lakásszövetkezet, valamint az adószámmal nem rendelkező egyesület, alapítvány.

Természetes személy ügyfelek részére a törvény nem tesz kötelezővé az adóügyek elektronikus intézését, azonban lehetőséget kell biztosítani számukra az elektronikus ügyintézést biztosító szerveknek.
Elektronikus ügyintézésre kötelezettektől papír alapon nem áll módunkban ügyindító dokumentumot befogadni.

Az Eüsztv. szerinti elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezet elektronikus ügyintézését a cégkapuja vagy az EVNY-ben szereplő egyéni vállalkozó KÜNY tárhelye (régi elnevezéssel ügyfélkapu tárhelye) útján tart kapcsolatot az önkormányzati adóhatósággal.

Ezek alapján az adózási dokumentumaikat (egyenlegértesítők, határozatok) már csak elektronikus úton kézbesítjük a gazdálkodó szervezeteknek, valamint az önkormányzati adóhatósághoz elektronikus úton kötelesek benyújtani – többek között – önadózásos adónemben a bejelentkezést, változás-bejelentést és adóbevallást, kivetéses adónemben az adatbejelentést, mindkét adózási mód esetén a jogorvoslati, adómérséklési, fizetési könnyítés iránti és adóigazolás kiállítására irányuló kérelmet.

Az adózó részéről az elektronikus kapcsolattartás igénybevétele az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) történik. Azokban az ügyekben, melyekben nem lehetséges az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül ügyet intézni, az adózók az e-Papír szolgáltatást (https://epapir.gov.hu/) kötelesek igénybe venni. Az Általános Nyomtatványkitöltő program (ÁNYK) segítségével az elektronikus tárhelyen keresztül továbbra is van lehetséges az egyes NAV által rendszeresített űrlapok benyújtása.

Kérjük Önöket, hogy az elektronikusan érkező dokumentumaikat rendszeresen ellenőrizzék, és időben gondoskodjanak a dokumentumok megfelelő átvételéről.