Szociális tűzifa

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Kocsér Község Önkormányzata a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás jogcímén 118 erdei m3 keménylombos tűzifa vásárlásához kapott támogatást 2.247.900.- Ft értékben.
A támogatás feltételeit és eljárási szabályait Kocsér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018. (XI.14.) önkormányzati rendelete szabályozza az alábbiak szerint:
A szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként adható annak a személynek vagy családnak, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, időszakosan bekövetkezett vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzd, feltéve, ha a kérelmező
a) háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 60.000 Ft-ot,
c) lakása fával fűthető.
Az elbírálásánál – a jogosultsági feltételek megléte esetén – előnyt élvez, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti:
a) aktívkorúak ellátására,
b) időskorúak járadékára
c) települési támogatásra jogosult (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők), valamint
d) a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.
A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.
A támogatásként legfeljebb 1,5 m3 tűzifa állapítható meg.
A tűzifában részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak.
Az eljárás kérelemre indul, melyet a Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal Kocséri Kirendeltségénél Dávid Katalin ügyintézőnél lehet benyújtani 2021. november 15-ig. A határidő jogvesztő.
Hriagyel Csaba polgármester