Kérelem szociális celú tűzifa igényléshez

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Kocsér Község Önkormányzata a szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához kapcsolódó támogatás jogcímén 93 erdei m3 keménylombos tűzifa vásárlásához kapott támogatást 2.480.310.- Ft értékben.

A támogatás feltételeit és eljárási szabályait Kocsér Község Önkormányzat Képviselő-
testületének 4/2018. (XI.14.) önkormányzati rendelete szabályozza az alábbiak szerint:
A szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként adható annak a személynek vagy családnak, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, időszakosan bekövetkezett vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzd, feltéve, ha a kérelmező
a) háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 60.000 Ft-ot,
c) lakása fával fűthető.

Az elbírálásánál – a jogosultsági feltételek megléte esetén – előnyt élvez, aki a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti:
a) aktívkorúak ellátására,
b) időskorúak járadékára
c) települési támogatásra jogosult (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők), valamint
d) a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.
A támogatásként legfeljebb 1,5 m3 tűzifa állapítható meg.
A tűzifában részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak.

Az eljárás kérelemre indul, melyet a Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal Kocséri
Kirendeltségénél Deák Józsefné ügyintézőnél lehet benyújtani 2023. november 15-ig.
A határidő jogvesztő.

Hriagyel Csaba
polgármester