Adózási változás

TÁJÉKOZTATÓ A 2021. JANUÁR 1-JÉTŐL ÉRVÉNYES ADÓZÁSI VÁLTOZÁSOKRÓL
TÁJÉKOZTATÓ A 2021. JANUÁR 1-JÉTŐL
ÉRVÉNYES ADÓZÁSI VÁLTOZÁSOKRÓL
 
GÉPJÁRMŰADÓ
 
2021. január 1-jétől a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági
feladatokat az állami adó- és vámhatóság látja el.
Megjelent az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi
CXVIII. törvény, mely több pontban is érinti majd a
gépjárműadóztatás kérdését.
A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (Gjt.) jelenleg
hatályos rendelkezései alapján a belföldi gépjárművek adója esetében az
adóhatósági feladatokat az önkormányzati adóhatóság látja el. A
módosulás kapcsán az adóhatósági feladatokat a belföldi gépjárművek
utáni gépjárműadóban 2021. január 1-jétől már az állami adóhatóság
látja el.
2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó
ügyekben (2020. december 31-ig terjedő időszak adókötelezettségének
megállapítása, ezen időszak adójának beszedése, végrehajtása, erre az
időszakra vonatkozó ellenőrzés és szankciók megállapítása) az
adóhatósági feladatokat - a Gjt. 2020. december 31-ig hatályos szövege
alapján - továbbra is az illetékes Nyársapáti Közös Önkormányzati
Hivatal Kocséri Kirendeltségének Adóhatósága végzi.
Így, az önkormányzati adóhatóság továbbra is élhet a végrehajtás
lehetőségével, vagy akár a gépjármű forgalomból való kivonására
vonatkozó kezdeményezés lehetőségével, ha az adótartozás az egy évi
adótételt meghaladja, feltéve, hogy a fizetési kötelezettség 2020. december
31-ig keletkezett (az állami adóhatóság a 2021-től keletkező egy évi
gépjármű-adótartozás esetén kezdeményezheti a gépjármű forgalomból
való kivonását). A befolyó bevétel a központi költségvetést illeti meg.
Általánosságban a gépjármű tulajdonosoknak és üzembentartóknak
továbbra sem kell adatbejelentést tenni az adóhatóság felé. A közúti
közlekedési nyilvántartási szerv a járműnyilvántartásából a január 1-jei
 
állapotnak megfelelő adatokat január 20. napjáig közli majd az állami adó-
és vámhatósággal. Ezt követően havonta frissül az adatbázis.
Az önkormányzati adóhatóság 2021. január 15-ig adatot szolgáltat az
állami adó- és vámhatóság számára a nála 2020. december 31-én
nyilvántartott, 2020. december 31-én hatályos 5. § a), d), e) és f) pontja
szerint adómentes gépjármű forgalmi rendszámáról és a gépjármű
üzembentartójának, tulajdonosának azonosító adatairól, valamint a
mentesség jogcíméről, így ezekről az adózóknak külön bejelentést nem
kell tenniük.
2021. január 1-jét követően új mentességekről (Gjt.5.§), vagy
adókedvezményekről (Gjt.8.§), kizárólag az adózó bejelentéséből
értesülhet az állami adó- és vámhatóság. Az adózók bejelentési
kötelezettsége csak azon esetekben szükséges, amelyekben az állami adó-
és vámhatóság nyilvántartásából a mentességre való jogosultság ténye nem
állapítható meg.
Ezzel kapcsolatos információk a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)
hivatalos honlapján lesznek megtekinthetők.  https://www.nav.gov.hu 
A 2020. december 31-ig fennálló gépjárműadó tartozásokat továbbra is az
önkormányzati adóhatóság gépjárműadó beszedési számlájára kell
megfizetni.
A gépjárműadó nyomtatványokat 2021-től az adópolitikáért felelős
miniszter honlapján lehet majd fellelni.
 
 
HELYI IPARŰZÉSI ADÓ
 
2021. január 1-jétől kizárólag az állami adó- és vámhatóságnál lehet
benyújtani a helyi iparűzési adó /HIPA/ bevallásokat javításokat és
önellenőrzéseket.
 
2021. január 1-jétől az adóalanyok - főszabály szerint - nem az
önkormányzati, hanem csak és kizárólag az állami adóhatósághoz
kötelesek benyújtani helyi iparűzési adóbevallásukat. Így a
nyomtatványok majd a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)
honlapján https://www.nav.gov.hu lesznek ÁNYK formátumban
fellelhetők. Az Elektronikus Önkormányzati Portálról a helyi iparűzési
adóbevallások 2021. januárjától nem lesz benyújthatók.
Kizárólag az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély
iparűzési adóalany (vállalkozó) az iparűzési adóbevallási
nyomtatványt papíralapon is benyújthatja, tekintve, hogy e minőségében
nem kötelezhető elektronikus kapcsolattartásra. Amennyiben a
magánszemély vállalkozó a papíralapú bevallás-benyújtást választja,
akkor azt az önkormányzati adóhatósághoz teheti meg.
Fontos, hogy maga az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges
javítása az önkormányzati adóhatóságnál történik és az adófizetést is az
önkormányzat helyi iparűzési adó beszedési számlájára kell változatlanul
megtenni.
A 2020-as adóévben /2020. július 15-től/ már nem kell a 2020. évi helyi
iparűzési adó előlegét kiegészíteni, azaz feltölteni. Ez a szabály az
eltérő üzleti éves adózókra is vonatkozik.
A korábbi szabályozás értelmében, a megfizetett iparűzési adó előlegét az
adóévi várható fizetendő adó összegére ki kellett egészítenie annak a
társasági adóalanynak minősülő, kettős könyvvitelű vállalkozónak,
amelynek az adóévet megelőző adóévben az éves szinten számított nettó
árbevétele a 100 millió forintot meghaladta.
 
A feltöltés határideje az adóév utolsó hónapjának 20. napja, vagyis
általános esetben december 20-a volt.
Mindez azt jelenti, hogy a vállalkozásoknak az adóévben már
befizetett előlegeket nem kell az adóévi várható adó összegére
kiegészíteniük, és az erről szóló bevallást /legyen az nullás/ sem kell
benyújtaniuk. Elegendő az adót a jövő évi bevalláskor megfizetni.
 
 
dr. Bicskei Krisztina
jegyző
 
Dátum: 
2021.01.12